Otázky a odpovědi

Co mám dělat s hliníkovými víčky od jogurtů a kovovými obaly?

Kovové obaly a hliníková víčka odhazujte, pokud existuje ve vaší obci oddělený sběr, do sběrných nádob k tomu určených. Jinak je lze odložit do směsného odpadu. Větší množství můžete odnést do sběrného dvora nebo výkupny kovů.

Co mám dělat s obaly, které jsou označeny C/PAP nebo C/PP?

Tyto obaly nazýváme kombinované a patří do směsného odpadu. Skládají se ze dvou či více materiálů, které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné. Takovým obalem je např. tzv. blistr na léky (“platíčko” se zatavenými tabletkami). Většinu kombinovaných obalů nelze zpracovat. Výjimkou je nápojový karton (pevný karton určený na nápoje nebo omáčky) a některé další kombinované papírové obaly.

Co mám dělat s použitým rostlinným olejem v domácnosti a obalem od oleje?

Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, můžete jej vhodit do plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte tento znečištěný obal do směsného odpadu. Olej totiž značně komplikuje následnou recyklaci tříděného odpadu. V některých obcích se olej sbírá, informujte se tedy o možnosti sběru použitého kuchyňského oleje na obecním úřadu, odboru životního prostředí. Obecně však platí, že fritovací olej z domácnosti patří do sběrných dvorů, můžete jej uchovávat v kanystru a až ve větším množství odevzdat.

Do jakého kontejneru patří prostředky na hubení hmyzu?

U těchto přípravků se vždy řiďte pokyny na obalu. Ve většině případů patří do nebezpečného odpadu, odvezte je proto na sběrný dvůr nebo do mobilní sběrny nebezpečného odpadu. O nebezpečné vlastnosti výrobku  informuje oranžová výstražná značka na obalu

Do jakého odpadu patří řasenka?

Řasenka je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy, proto ji vhazujte do směsného odpadu.

Do které nádoby mám třídit krabice od džusů a mléka?

Papírové krabice například od džusů nebo mléka nazýváme nápojovými kartony. Organizovaný sběr těchto obalů probíhá již v mnoha městech a obcích v celé ČR. Sběrné nádoby, do kterých lze použitý nápojový karton odkládat, jsou označeny speciální oranžovou nálepkou s označením Nápojový karton. V některých obcích je sbírán tento odpad do oranžových pytlů. O způsobu sběru nápojových kartonů ve vaší obci/městě se můžete informovat na obecním nebo městském úřadě (odbor životního prostředí nebo příslušný pracovník mající na starosti odpadové hospodářství).

Kam mám vhodit obal od zubní pasty?

Do směsného odpadu. Tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou vrstvu. Navíc většinou zůstává určité množství pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný obal.

Kam mám vhodit použité dětské pleny?

Ty patří, stejně jako papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby, do černého nebo šedého kontejneru na směsný odpad.

Kam mám vyhodit staré zbytky od kosmetiky?

Prázdné plastové obaly od kosmetiky vytřiďte do plastů, zbytky slijte a v menším množství je můžete vyhodit v pytlíku do směsného odpadu, ve větším množství odvezte na sběrný dvůr.

Kam patří elektroodpad?

Na místa zpětného odběru jako jsou prodejny, kde jste elektro pořídili. Odnést je můžete  také na sběrný dvůr. Více informací k elektroodpadu naleznete např. na stránkách www.asekol.cz a www.elektrowin.cz

Kam patří molitan?

V menším množství jej můžete vhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří do sběrného dvora.

Kam patří odpad označený C/LDPE 90 (pytlík od cappuccina) a C/PAP 84 (pytlík od polévky)?

Identifikační kód C/ znamená, že se jedná o obal vyrobený  kombinací různých materiálů, tudíž ve většině případů vhazujte takto označené obaly do směsného odpadu.
Výjimku tvoří například C/PAP, což jsou nápojové kartony, které patří sešlápnuté (a můžete je vhazovat i s víčky) do kontejnerů označených oranžovou nálepkou nebo oranžových pytlů.

Kam patří starý textil?

Pokud je nositelný, věnujte ho charitě nebo ho ve větším množství odevzdejte do sběrného dvora. V některých obcích, ale ne na celém území ČR, je i zaveden sběr textilu do nádob.

Kam s odpadem, který nepatří do kontejneru na tříděný odpad?

Obecně lze říci, že pokud se nejedná o elektroodpad, baterie, světelné zařízení, nebezpečný a objemný odpad nebo o odpad, se kterým se musí nakládat zvláštním způsobem (např. zbytky léčiv), lze ho odložit do nádob na směsný odpad.

Kam s použitými světelnými zdroji (běžná žárovka, úsporka, kompaktní zářivka)?

Zpětný odběr vysloužilých světelných zdrojů probíhá pomocí nádob k tomu určených. Tyto nádoby můžete nalézt na vašem obecním úřadě, prodejnách elektro nebo sběrném dvoře.
Seznam sběrných míst http://www.ekolamp.cz/cz/sberna-mista
Na těchto místech se odebírají lineární a kompaktní zářivky, halogenidové, sodíkové a směsné výbojky, světelné zdroje s LED diodami. Do zpětného odběru však nepatří běžné žárovky, ani reflektorové a halogenové žárovky, proto je jejich místo v popelnici se směsným odpadem.

Kam s vyjetým olejem nebo barvou?

Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami odevzdejte na místa určená ke sběru nebezpečných látek, většinou do sběrného dvora. Oleje se sbírají také na místech zpětného odběru, což mohou být čerpací stanice a autoservisy. Lepší je nechat si olej vyměnit v servisu. Ve většině případů je toto uvedeno na etiketě výrobku.

Mohu do modrého kontejneru vhazovat skartovaný papír?

Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně jako každý jiný papír, který není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Tím se myslí i biologické nečistoty.

Můžu do kompostu dávat zbytky z vařených jídel?

Ano, ale nepatří tam například zbytky z masa a kostí nebo tekuté a silně mastné potraviny. To je totiž bioodpad, který může mít hygienická rizika. Do kompostu patří jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. zbytky potravin, odpad ze zeleně, čajové sáčky, skořápky od vajec, apod.)více informací naleznete na www.ekodomov.cz

Patří do tříděného odpadu plastové obaly od kosmetiky?

V tomto případě se nejedná o žádné nebezpečné látky, stačí tedy, když zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy zcela spotřebujete. Do kontejneru na tříděný odpad pak můžete klidně prázdné obaly vhodit..

Patří laminátový papír do papíru?

Nepatří. Jinak do papíru patří papír všeho druhu, kromě polaminátovaného a povoskovaného papíru.

Kam patří CD, DVD nebo videokazety?

Plastové obaly patří do plastů. DVD a videokazety odvezte nejlépe na sběrný dvůr. CD můžete v malém množství vyhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří na sběrný dvůr.

Jak správně zlikvidovat magnetofonové kazety a diskety?

Kazety i diskety patří do směsného odpadu, ve větším množství na sběrný dvůr. Papírové obaly se dají vytřídit do papíru a plastové do plastů.

Kam správně vytřídit varné nebo laboratorní sklo?

Tyto druhy skla díky své vyšší teplotě tavení nepatří do běžných kontejnerů na ulicích. Pokud se Vám rozbije například skleněná varná konvice, hoďte ji do směsného odpadu. V případě většího množství tohoto skla využijte sběrný dvůr.

Kam patří účtenky z termopapíru?

Do směsného odpadu, protože termopapír obsahuje plnidla, která brání rozvlákňovaní. Z toho důvodu ho nelze recyklovat.

Zdroj: převzato z portálu www.jaktridit.cz