Pravidla pro zásahy do společných prostor

Markýzy | Klimatizace

S ohledem na stále trvající záruční dobu mj. také na společných částech bytových domů Letňanské zahrady ABCD, informuje výbor SVJ o postupu v případě instalace a umístění venkovních zařízení jako jsou venkovní rolety, žaluzie, satelity, klimatizace, zasíťování balkonů apod., u kterých je třeba provést vrtání či jiný podstatný zásah do fasády domu.

Cílem je zabránit situaci, kdyby v důsledku zejm. neodborného zásahu do fasády došlo k takovému poškození na společných částech domu, jejichž oprava by mohla být byť v záruční době společností CENTRAL GROUP (dále jen „CG“) odmítnuta právě s ohledem souvislost takového zásahu s případnou závadou. Odstranění vzniklé škody by tak šlo za vlastníkem, který takový zásah do fasády provedl.

K jakékoli změně či zásahu do společných částí domu je proto třeba souhlasu Výboru SVJ, které je oprávněno rozhodovat v souladu s čl. 10 odst. 8 písm. d) o všech záležitostech společenství, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění nebo pokud si rozhodování v určitých věcech shromáždění nevyhradilo.

Pokud se jedná o menší zásahy jako instalace běžné stínící techniky (rolety, žaluzie, sítě proti hmyzu), není dle vyjádření CG potřeba jejich souhlasu. Na záruku by dle CG neměly mít tyto úpravy žádný vliv, pokud montáž provádí odborná firma, jelikož ta kontaktní místa s fasádou dostatečně upraví a ošetří, aby nedocházelo k žádným problémům.

Nicméně větší zásahy je třeba s CG konzultovat. Co se rozumí malým či větším zásahem pro tyto účely je posuzováno individuálně. V případě např. provrtání zdi pro natažení kabeláže pro satelit nebo klimatizaci platí obdobně, co u stínící techniky, tj. pokud je prostup fasádou proveden odborně neměl by být žádný problém se zárukou. V případě, že dojde k nějaké reklamaci (např. zatékání apod.), bude technik CG vždy posuzovat konkrétní závadu a v případě, že uzná, že prostup na to nemá žádný vliv, není dle CG důvod reklamaci neuznat.

Pokud by se tedy jednalo o nějaké větší zásahy do společných částí domu, doporučujeme zaslat návrh vždy CG k posouzení. Lze tak učinit prostřednictvím reklamačního technika, který veškeré podklady předá kompetentním osobám a následně se Vám k tomu CG vyjádří. U těchto změn bude pravděpodobně vyžadována podrobnější projektová či technická dokumentace.

Vzhledem k tomu, že není zde možné detailně rozepsat všechny možné případy a druhy možné instalační techniky, tj. zda se jedná o zásah vyžadující stanovisko CG nebo ne, doporučuje výbor SVJ před provedením příslušné instalace obrátit se v záruční době přímo na CG, která vystaví buď tzv. Potvrzení o nepotřebnosti souhlasu v případě malých zásahů, nebo Souhlasné/nesouhlasné stanovisko v případě větších zásahů vyžadujících odborné posouzení vlivu na případné záruční vady. Výboru SVJ je pak třeba předložit vyjádření CG spolu s žádostí o souhlas s provedením požadované akce.

Markýzy

K povolení instalace je nutné splnit následující:

  1. Zaslat výboru specifikaci markýzy a kotvících prvků
  2. Instalaci markýzy nechat provést odbornou firmou

Klimatizace

K povolení instalace je nutné schválení shromážděním, jelikož se jedná o zařízení produkující imise, které mohou obtěžovat bydlící v okolních bytech.