Požární poplachová směrnice

Tato směrnice je interním právním předpisem a je zpracována v souladu s § 32 vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

Postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru:

Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen neprodleně vyhlásit požární poplach buď stisknutím tlačítkového hlásiče EPS či voláním ,,HOŘÍ“ a současně se jej pokusit uhasit dostupnými prostředky (např. hasicími přístroji, které jsou instalovány v dostatečném množství), provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, ohlásit na ohlašovnu požáru zjištěný požár, nebo zajistit jeho ohlášení. K tomuto je možno použít mobilní telefon.

Způsob vyhlášení požárního poplachu:

 • Voláním „hoří“ + spuštění tlačítka EPS
 • Při požáru volejte telefonní číslo 150 (operační středisko HZS Praha) nebo 112 (integrovaný záchranný systém)

Hlášení požáru musí obsahovat:

 1. Jméno osoby, která požár oznamuje
 2. Přesnou adresu objektu a rozsah požáru
 3. Telefonní číslo, ze kterého je voláno

Postup osob při vyhlášení poplachu:

Požár v budově je vyhlášen pomocí akustického signálu EPS. Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob a být nápomocen při záchraně majetku. Dále je každý povinen pokusit se uhasit požár dostupnými prostředky např. hasicími přístroji, nebo provést opatření k zamezení jeho šíření (vypnout přívody energií, odstranit hořlavý materiál z míst ohrožených požárem atd.). Evakuované osoby se soustředí na místě před budovou. Zde vyčkají dalších pokynů velitele zásahu. Každý je povinen poskytnout osobní nebo věcnou pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu.

Evakuační plán garáže:

Důležitá telefonní čísla:

 • Integrovaný záchranný systém 112
 • Hasičský záchranný sbor 150
 • Záchranná služba 155
 • Policie ČR 158
 • Městská policie 156
 • Poruchy elektrické sítě PRE 1236
 • Poruchy vodovodní sítě PVK 840 111 112

Jan Vavroušek

předseda výboru společenství

Miloš Dvořák

místopředseda výboru společenství