Domovní řád

Úvodní ustanovení | Základní pojmy | Působnost DŘ | Základní povinnosti | Užívání společných částí domu | Užívání garáží, garážových stání a sklepů | Instalace zařízení na společných částech domu | Nakládání s odpadem | Držení domácích zvířat | Klid v domě | Závěrečná ustanovení

čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Domovní řád (dále jen „DŘ“) upravuje podmínky a způsob užívání domu, jeho společných částí a bytů, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi společenstvím vlastníků jednotek Kadečkové 774, Praha (dále jen SVJ“) a jeho členy je v této oblasti stanovena zákonem[1] a stanovami SVJ.

čl. 2

Základní pojmy

 1. Bytem se rozumí prostorově oddělená část domu.
 2. Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé , vchody, schodiště, chodby, kotelna, rozvody tepla, teplé a studené vody až po hlavní uzávěry pro byt, kanalizace (vodorovná a stoupací vedení), elektřiny až po hlavní jistič pro byt, společné antény. Dále se za společné části domu považují příslušenství domu, tj. okolní travnatá plocha domu a chodníky ve spoluvlastnictví SVJ a rovněž uzamykatelné garáže, garážová stání, sklepy, balkóny a terasy, které jsou však ve výhradním užívání konkrétní osoby

čl. 3

Působnost DŘ

 1. Ustanovení tohoto DŘ jsou závazná pro všechny osoby, které užívají bytové jednotky, nebytové prostory, společné prostory a zařízení v domech Kadečkové 774/2, 4, 6, 8, 10, 12 (dále jen „domy SVJ“), tj. pro vlastníky bytů, nebytových prostor, členy jejich domácností a jejich nájemníky (dále jen „uživatel“), přiměřeně pak pro všechny další osoby pohybující se v domech SVJ.
 2. Za členy své domácnosti, nájemce a návštěvníky bytových jednotek, nebytového prostoru, společného prostoru určenému k výhradnímu užívání zodpovídá jeho vlastník/výhradní uživatel.
 3. Za účelem zajištění práv/dodržování povinností a ve všech souvisejících věcech upravených tímto DŘ se však SVJ vždy bude obracet na svého člena, který je povinen seznámit další uživatele bytu se všemi pravidly pro správu domu a pozemku a užívání společných částí domu, včetně tohoto DŘ.
 4. Za děti hrající si ve společných prostorách zodpovídá jejich zákonný zástupce.
 5. Za nedodržení nebo porušení ustanovení tohoto DŘ lze uložit sankci ve výši až 10.000,- Kč.

čl. 4

Základní povinnosti

 1. Uživatel bytu (nebytových prostor) je povinen řádně užívat byt a společné části domu a řádně užívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu a dbát při výkonu svých práv a povinností, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním uživatelům výkon jejich práv.
 2. Uživatel bytu (nebytových prostor) je povinen při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním uživatelům stejný výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z vlastnického vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práva a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s právními předpisy a s dobrými mravy.
 3. Uživatelé jsou povinni užívat byt, nebytový prostor v souladu s dobrými mravy a obecnými pravidly slušného chování, zejména tak, aby neobtěžovali ostatní uživatele nadměrným hlukem (stavební opravy a úpravy, produkce hudby, oslavy a návštěvy, používání nástrojů a zařízení způsobujících nadměrný hluk nebo vibrace), kouřením na balkónech, zápachem, exhalacemi nad míru danou obecnými předpisy a přiměřené konvencím společenského soužití v domě.
 4. Uživatel bytu je povinen po předchozím oznámení SVJ umožnit přístup do bytu, nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu, nebytového prostoru, provedení odečtu teplé a studené vody nebo pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz, opravy apod. společných částí domu, ostatních evidovaných jednotek nebo domu jako celku.
 5. Uživatel, který má v úmyslu provádět stavební a jiné úpravy svého bytu, jejichž rozsah zasahuje do společných instalací či konstrukcí objektu, popř. do staticky nosných konstrukcí objektu předloží SVJ dokumentaci k zamyšleným změnám k posouzení včetně komentáře ostatním uživatelům, a to před podáním žádosti o stavební povolení nebo nahlášení úprav na příslušný stavební úřad a před započetím těchto úprav.
 6. Uživatel nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu odboru, pokud toto povolení není vystaveno nebo nenabylo právní moci rozhodnutí, a to ani na svůj náklad. Oznamovací povinnost o těchto úpravách či změnách vůči SVJ tím není dotčena.
 7. Uživatel je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí, případně další osoby, jimž umožnil vstup do domu. Nestane-li se tak, má SVJ právo, po předchozím upozornění vlastníka, závady a poškození na jeho náklady odstranit.
 8. Uživatel je povinen oznámit SVJ svůj záměr, při kterém by omezil nebo jiným způsobem znemožnil výkon práv ostatních uživatelů v domě, například stěhování, přepravu nebezpečného nebo nadměrného předmětu, přestavbu nebo úpravu jednotky, při které by způsobil hluk, prach apod.
 9. Byty ani společné prostory nesmějí být využívány k obchodním účelům – prodeji zboží a předmětů.
 10. Uživatelé jsou povinni dodržovat obecné předpisy o požární ochraně dané příslušným zákonem[2] a souvisejícími předpisy.
 11. Uživatel nesmí rušit jiné uživatele, zejména hlukem, zápachem, exhalacemi nad míru danou obecnými předpisy a přiměřené konvencím společenského soužití uživatelů domu.
 12. Uživatel je povinen zajistit uzavírání vstupů do objektu, ať již dveří do jednotlivých vchodů domu nebo vrat do garáží, po každém průchodu či průjezdu se přesvědčit, že se dveře či vrata zavřely. Vstupní dveře do domu je třeba používat s maximální opatrností, je přísně zakázáno otevírat dveře jiným než běžným způsobem (pomocí kliky). V případě stěhování, průchodu s předměty nadměrných velikostí a podobných aktivitách je uživatel povinen zajistit si při průchodu dveří asistenci další osoby za účelem ochrany dveřního systému a zajištění bezpečnosti.
 13. Uživatelé jsou povinni hlásit SVJ ztráty mechanických nebo elektronických prostředků ke vstupu do objektu (klíče, čipy).

čl. 5

Užívání společných částí domu

 Společné části domů se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelů bytů (nebytových prostor) v domě.

 1. Vchody, chodby, schodiště a jiné společné prostory se udržují volné, není přípustné do nich umísťovat nábytek nebo odkládat předměty. Uživatelé jsou povinni zajistit, aby byl zachován bezpečný průchod v těchto prostorách.
 2. Umísťování nebo odkládání jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu mimo k tomu vyhrazené prostory, např. jízdních kol, kočárků apod., není ve společných prostorách dovoleno.
 3. O čistotu a pořádek ve společných prostorách a na společném pozemku okolo domu se stará SVJ prostřednictvím smlouvy na úklid se správcovskou firmou. Způsobí-li však mimořádné znečištění konkrétní uživatel, je tento povinen neprodleně znečištění odstranit. Neučiní-li tak uživatel ani přes výzvu SVJ bude takové mimořádné znečištění odstraněno na jeho náklady.
 4. Kouření a užívání otevřeného ohně ve společných prostorách domu a na pozemcích SVJ v okolí domu je přísně zakázáno.
 5. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat pravidla pro používání výtahu (zejména počet osob, používání výtahu samostatně osobami staršími 10 let, nosnost, způsob ovládání a přivolávání pomoci) a nepoškozovat přivolávací a ovládací panel výtahu a vyčkat do úplného otevření vstupních dveří.
 6. Všem uživatelům je zakázáno vystupovat na střechy domu bez souhlasu správce nebo SVJ, aby nedocházelo k poškození povrchu střechy nebo zde umístěných zařízení.

čl. 6

Užívání garáží, garážových stání a sklepů

 1. Garáže/garážová stání jsou určena pro motorová vozidla s motorem spalujícím automobilový benzín nebo motorovou naftu. Vjezd a parkování vozidel na LPG/CNG je zakázáno.
 2. Uživatelé jsou povinni dodržovat požadavky požárního řádu. V garážích/sklepech nesmí být skladovány hořlaviny, ani jiné předměty, které omezují využívání parkovacího prostoru a mohou být překážkou v případě zásahu hasičů.
 3. Uživatelé jsou povinni zabránit úniku pohonných hmot a olejů. V případě, že k úniku dojde, jsou povinni následky okamžitě odstranit. Nedojde-li k takovému odstranění je SVJ oprávněno toto učinit na náklady uživatele, který znečištění způsobil.
 4. Uživatel je povinen zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé, hořlavé, výbušné či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně,
 5. Uživatel je povinen zabezpečit, aby věci uložené v bytech, ve sklepech a garážích nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.
 6. Je zakázáno parkovat na jiných než k tomu určených a vyhrazených parkovacích místech. Bez souhlasu oprávněného uživatele je zakázáno parkovat na cizích garážových stáních.

čl. 7

Instalace zařízení na společných částech domu

 1. Uživatel bytu nesmí bez písemného souhlasu SVJ umisťovat na vnější konstrukce např. balkonů, lodžií a oken, na fasádu a anténní stožár jakákoliv zařízení či předměty.
 2. Umísťovat reklamu, inzeráty nebo jiná zařízení na společných částech domu určená v Prohlášení vlastníka lze jen se souhlasem SVJ.
 3. Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových a televizních antén a jejich svodů je třeba předchozího písemného souhlasu SVJ.
 4. Květiny v oknech, na balkónech a terasách apod. musí být zajištěny proti pádu. Při zalévání a úklidu balkónů a teras je třeba dbát na to, aby voda ani prach a nečistoty nestékaly na balkóny, terasy či prostory pod nimi a nesmáčely zdi. Vlastníci jednotek s balkony a terasami nad veřejnými chodníky jsou zodpovědní za znečištění nebo újmu na zdraví nebo majetku zde procházejících lidí.

čl. 8

Nakládání s odpadem

 1. Uživatel provádí separaci odpadu v domácnostech a je povinen odkládat takto separovaný odpad do určených kontejnerů (papír, plasty, sklo, bio, směsný komunální odpad). Je zakázáno odkládat odpad mimo určené kontejnery nebo poblíž těchto kontejnerů. Předměty větších rozměrů určené k likvidaci či nebezpečné odpady (elektroodpad, baterie, zbytky barev, léků, a jiných látek) jsou uživatelé povinni likvidovat v k tomu určených zařízeních, sběrných dvorech, atp.
 2. Kontejnery na komunální odpad jsou umístěny na vyhrazených místech. Kontejnery na tříděný odpad jsou řádně barevně označeny a umístěny u obslužné komunikace. Všichni uživatelé jsou povinni nepoškozovat kontejnery, v těchto místech dodržovat maximální čistotu a způsobené znečištění ihned na své náklady odstranit.
 3. Do kontejnerů je zakázáno umísťovat tekutý odpad (fritovací a jiné oleje), jakýkoliv odpad živočišného původu většího rozsahu nebo obsahující zápalné, výbušné, nebezpečně hořlavé nebo jedovaté složky.

čl. 9

Držení domácích zvířat

 1. Chovat nebo držet psy, kočky a jiná domácí zvířata je dovoleno jen v souladu s příslušnými právními a hygienickými normami, a pokud tato domácí zvířata nepůsobí hygienické nebo zdravotní závady, neohrožují čistotu a bezpečnost v domě a neobtěžují ostatní uživatele v domě. Uživatel bytu nese plnou odpovědnost za tato domácí zvířata a je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních uživatelů a byla dodržována čistota v domě.
 2. Zvířata mohou být chována nebo držena výhradně v bytě uživatele. Chovat jakékoliv zvířectvo ve sklepích, garážích a společných prostorách je zakázáno.
 3. V případě stížnosti jiného uživatele na obtěžování hlukem, zápachem, agresivitou nebo jiným způsobem bude tato skutečnost předmětem přezkoumání/šetření úřadu městské části.
 4. Uživatel je povinen zásadně uklízet po domácích zvířatech jejich exkrementy ve společných prostorách domu a na pozemcích náležejících do vlastnictví SVJ.

čl. 10

Klid v domě

 1. V době od 22:00 do 6:00 hod. jsou všichni uživatelé bytů, nebytových prostor povinni dodržovat noční klid.
 2. Noční klid pro jednotlivé dny v týdnu je stanoven od 22:00 hodin do 6:00 hodiny ranní. Po dobu nočního klidu se v objektu nesmějí provádět stavební a jiné řemeslné práce, které by svou hlučností rušily ostatní majitele domu, obdobně jako hudební produkce či jiné hlučné čí jinak rušící společenské akce. Uživatelé jsou povinni po tuto dobu omezit hlasité používání audiotechniky, televize, masážních přístrojů, praček, myček a podobně, v jiné době ohleduplně regulovat hlasitost televize, rádia, hudby apod.

čl. 11

Závěrečná ustanovení

 1. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti, vyplývající z jiných právních předpisů.
 2. Domovní řád byl schválen výborem SVJ dne 1. 5. 2017 a nabyl účinnosti dnem 1. 5. 2017.

Jan Vavroušek

předseda výboru společenství

Miloš Dvořák

místopředseda výboru společenství


[1] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

[2] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.