Provozní informace

  • Nádoby na smíšený odpad jsou vyváženy 2x týdně (úterý, sobota) a jsou umístěny u domu 774/2, u vjezdu do garáží mezi 774/6 a 10 a dále u domu 774/12 viz zákres
  • Tříděný odpad (papír, plast, sklo, TETRAPACK) je nutné odnést na stanoviště kontejnerů u domu D
  • Nádoba na bioodpad je umístěna v kontejnerovém stání u vjezdu do garáží
  • Nádoba na kov je umístěna v ulici Hlučkova
  • Úklid – provádí se 2x týdně
  • Údržba objektu – je prováděna 1x týdně dle potřeby
  • Pro označení domovních zvonků požádejte správce objektu (e-mailem)
  • Havarijní služba – 800 290 291 (mimo pracovní dobu správce) 
Zásady:

1) domácí odpad se odkládá výhradně do popelnic, které jsou umístěny u domu. Pokud jej necháte vedle nádoby, pracovníci svozové společnosti jej při standardní smlouvě neuklidí. Dále je nutné, dle zákona č. 185/2001 Sb. a souvisejících zákonů a vyhlášek, odpad třídit a jednotlivé složky, tj. papír sklo a plasty, ukládat do určených kontejnerů na tříděný odpad. Za zajištění úklidu okolo popelnic, od volně odloženého komunálního odpadu i papírových kartonů a dalšího odpadu, dochází k významnému navýšené nákladů na provoz domu, které budou rozúčtovány mezi jednotlivé vlastníky bytů,
2) ve všech společných prostorách domu platí přísný zákaz kouření,
3) garážová stání neslouží k opravám, k ukládání nepotřebných věcí ani k mytí Vašeho osobního automobilu,
4) pokud z Vašeho automobilu bude unikat olej, nebo jiné provozní tekutiny, bude nutno objednat ekologickou likvidaci vzniklých nečistot,
5) snažte se při stěhování šetřit veškeré vybavení společných prostor, neboť všechny opravy, které nebudou součástí reklamačního řízení, půjdou k tíži celého SVJ,
6) prosklené dveře mezi prostorem u výtahu a jednotlivými bytovými jednotkami jsou, dle požárně-bezpečnostního řešení stavby, požárními uzávěry. Není tedy možné dveře blokovat proti uzavření. Toto se týká pasivního i aktivního křídla dveří,
7) do společných prostor je, z hlediska požárně-bezpečnostního řešení stavby, zakázáno cokoliv ukládat – tedy na chodbách u bytů, na schodištích atd. nesmí být odkládán odpad, nesmí být umisťovány botníky, květináče, kola, kočárky apod., neboť výše jmenované tvoří překážku v únikových cestách a zvyšuje požární zatížení domu.