Hlasování Per rollam 09_2022

Vážení spoluvlastníci,

Níže předkládáme několik informací o úpravě a postupu hlasování per rollam, tj. mimo zasedání, písemně formou korespondenčního hlasování od Vás všech. Dle občanského zákoníku (tato úprava je obsažena v § 1211 odst. 1) a našich stanov (čl. 9 odst. 18 až 21), je tento proces upraven následovně:

 • Členové SVJ mohou přijímat usnesení i mimo jednání shromáždění (per rollam), zejména v případě, kdy svolané shromáždění není způsobilé usnášet se. Vzhledem k tomu, že ve stanovách máme obecné zmocnění s uvedením příkladu, kdy je toto hlasování zejména možné (konkrétně nebylo-li shromáždění usnášeníschopné) lze dovodit, že hlasování per rollam je dle stanov umožněno také v jiných případech.
 • Návrh usnesení může vlastníkům předložit osoby, které jsou oprávněny shromáždění svolat, či jejich zástupci. Členům SVJ musí být k hlasování poskytnuta lhůta nejméně 15 dnů, ve které mají učinit své písemné vyjádření. Nevyjádří-li se vlastník ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem usnesení nesouhlasí. Orgán či osoba, která předložila návrh usnesení, pak oznámí výsledky hlasování jednotlivým členům SVJ.
 • Pro přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většina všech podílů vlastníků. Rozhodnutí členů přijaté hlasováním per rollam má stejnou závaznost a platnost jako usnesení přijaté shromážděním. Písemnosti o hlasování per rollam a oznámení jeho výsledku mají platnost zápisu z jednání shromáždění.
 • Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit.
 • K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.
 • Výbor SVJ oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení.

Související informace a podklady naleznete v e-mailu/na webu SVJ. Předkládány jsou následující body:

 1. Navýšení záloh za služby
 2. Zrušení uzamykání kontejnerů
 3. Solární panely

Prosíme o Vaše vyjádření ke každému návrhu usnesení, uvedení data a podpisu a doručení takto vyplněných dokumentů nejpozději do uvedeného data tak (viz informace níže), aby bylo přijato k uvedeným návrhům přijato usnesení, které by odráželo vůli a rozhodnutí co nejvyššího počtu spoluvlastníků! Děkujeme.

Důležité instrukce:

 • Podklady pro hlasování mimo zasedání jsou k dispozici na www.svjkadeckove774.cz nebo na vyžádání u členů výboru a byly rozeslány spolu s pozvánkou na shromáždění.
 • Hlasování probíhá od 12. 9. 2022 do 4. 10. 2022. Vyplněný a podepsaný formulář (hlasovací lístek) odevzdejte nejpozději do 4. 10. 2022 některým z níže uvedených způsobů:
  • osobně členům výboru
  • oskenovaný originál zaslat na email SVJ svjkadeckove774@gmail.com
  • do schránky SVJ na adrese Kadečkové 774/12, 199 00 Praha
  • nebo do datové schránky; ID datové schránky: sscrtpe
  • vlastníci bydlící mimo dům, nechť zašlou obyčejnou poštou vyplněný a podepsaný formulář na doručovací adresu SVJ Kadečkové 774/12, 199 00 Praha

Dokumenty:

Výbor SVJ

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář