Informace – volba členů výboru

V záři letošního roku končí 2 členům výboru funkční období. Vzhledem k tomu, že je třeba zajistit plnohodnotné fungování tohoto orgánu SVJ, je třeba zvolit 2 nové členy.

Uvedená volba byla již na pořadu programu shromáždění svolaného na 8. 6. 2021. Toto shromáždění nebylo v důsledku nedostatečné účasti členů SVJ usnášeníschopné. Volba dvou členů výboru bude tedy opakovaně zařazena na program shromáždění, které proběhne per rollam v průběhu léta.

Současní členové výboru, kterým končí funkční období projevili zájem ve výkonu správy bytového domu pokračovat. Jelikož nikdo další nereflektoval na výzvu před svoláním shromáždění na dne 8. 6. 2021, zda má zájem o výkon činnosti v rámci výboru SVJ, a zájem nebyl zaznamenán ani v jeho průběhu, zůstávají jedinými kandidáty nadále dva současní členové výboru, kterým funkční období končí.

Pokud je mezi členy SVJ zájemce o výkon funkce člena výboru, můžete svůj zájem o výkon funkce člena výboru písemně projevit na e-mail: svjkadeckove774@gmail.com nejpozději do 9. 7. 2021 spolu s krátkou informací o sobě a budete zařazeni mezi kandidáty volby na funkci člena výboru SVJ, která proběhne v rámci shromáždění per rollam v průběhu nadcházejícího léta.

Výbor SVJ

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář