Hlasování Per Rollam 2020

Vážení spoluvlastníci,

v rámci hlasování per rollam, které probíhalo od 15. 8. 2020 do 31. 8. 2020, byly členům SVJ předloženy následující body k rozhodnutí:

 1. Schválení účetní závěrky za rok 2019
 2. Výměna kalorimetrů

V průběhu tohoto hlasování per rollam se vyjádřili členové SVJ ze 67 jednotek. Přepočtem na spoluvlastnický podíl se jedná o účast členů SVJ s 55,99 % podílem. Vzhledem k tomu, že u hlasování per rollam se hranice (procentní spoluvlastnický podíl) pro usnášeníschopnost nehlídá, neboť se hlasování (pro i proti) počítá z celkového 100 % podílu, jedná se o informativní údaj o počtu účastníků hlasování, kteří se v jeho rámci vyjádřili. Současně je třeba pro porozumění výsledkům hlasování uvést, že u členů SVJ, kteří se aktivně do hlasování nezapojili, platí, že s návrhem usnesení nesouhlasili.

Výsledky jsou dostupné ke stažení zde… (pouze pro přihlášené).

 

 

 

 

 

Výbor SVJ

 

 


Vážení spoluvlastníci,

vzhledem k tomu, že za současné situace zvýšených hygienických nároků nejasné zdravotně epidemiologické situace se jeví konání shromáždění SVJ jako rizikové, přistoupil Výbor SVJ Kadečkové 774, Praha k řešení prostřednictvím hlasování per rollam, které je v souladu se zákonnou úpravou a úpravou ve stanovách SVJ možné využít. Pevně věříme, že tuto skutečnost oceníte a budete aktivní v hlasování o předložených bodech.

Níže předkládáme několik informací o úpravě a postupu hlasování per rollam, tj. mimo zasedání, písemně formou korespondenčního hlasování od Vás všech. Dle občanského zákoníku (tato úprava je obsažena v § 1210 a následujících) i našich stanov (čl. 9 odst. 18 až 21), je tento proces upraven následovně:

 • Členové SVJ mohou přijímat usnesení i mimo jednání shromáždění (per rollam), zejména v případě, kdy svolané shromáždění není způsobilé usnášet se. Vzhledem k tomu, že ve stanovách máme obecné zmocnění s uvedením příkladu, kdy je toto hlasování zejména možné (konkrétně nebylo-li shromáždění usnášeníschopné) lze dovodit, že hlasování per rollam je dle stanov umožněno také v jiných případech. Aktuálně se jedná o případ, který nesnese odkladu (projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019), dále splnění zákonné povinnosti o konání shromáždění minimálně jednou ročně a konání shromáždění není s ohledem na aktuální situaci (zdravotně epidemiologická nejistota) ani vhodné.
 • Návrh usnesení může vlastníkům předložit osoby, které jsou oprávněny shromáždění svolat, či jejich zástupci. Členům SVJ musí být k hlasování poskytnuta lhůta nejméně 15 dnů, ve které mají učinit své písemné vyjádření. Nevyjádří-li se vlastník ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem usnesení nesouhlasí. Orgán či osoba, která předložila návrh usnesení, pak oznámí výsledky hlasování jednotlivým členům SVJ.
 • Pro přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většina všech podílů vlastníků. Rozhodnutí členů přijaté hlasováním per rollam má stejnou závaznost a platnost jako usnesení přijaté shromážděním. Písemnosti o hlasování per rollam a oznámení jeho výsledku mají platnost zápisu z jednání shromáždění.
 • Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit.
 • K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.
 • Výbor SVJ oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení.

V následujících dnech Vám proto budou rozeslány/zpřístupněny na webu SVJ všechny potřebné podklady a informace ke zhodnocení  a hlasování k následujícím bodům:

 1. Schválení účetní závěrky za rok 2019
 2. Výměna kalorimetrů

Podklady jsou dostupné v sekci Dokumenty – Shromáždění.

Prosíme o Vaše vyjádření ke každému návrhu usnesení, uvedení data a podpisu a vhození takto vyplněných dokumentů do schránky SVJ v domě D, zaslání e-mailem (naskenované s podpisem) nebo datovou schránkou, případně zaslání poštou a to nejpozději do uvedeného do data tak, aby bylo přijato k uvedeným návrhům přijato usnesení, které by odráželo vůli a rozhodnutí co nejvyššího počtu spoluvlastníků! Děkujeme.

Výbor SVJ

Per rollam (lat., česky „oběžníkem“) označuje způsob rozhodování statutárního či jiného orgánu právnické osoby, které neprobíhá jako obvykle na shromáždění jeho členů, ale korespondenčně nebo prostřednictvím technických prostředků. České právo takovou možnost výslovně upravuje v případě valných hromad obchodních společností, členských schůzí družstev a u shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek, není ale vyloučena i u dalších právnických osob (§ 158 odst. 2 OZ). Zdroj: Wikipedia.

Mohlo by se vám líbit...

Počet komentářů: 2

 1. Enrico@studio54.cz napsal:

  Zdravím,
  chtěl bych se zeptat jestli už se počítá s měřiči s dálkovým odpočtem, někde se píše že od 25. 10. 2020 lze instalovat pouze přístroje umožňující dálkový odečet. Děkuji za info Boháček

Napsat komentář