Třídění odpadů

Obecné pravidlo zní, že každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními prováděcími předpisy vydanými na ochranu životního prostředí, tedy i třídit jej v souladu s tímto zákonem a předpisy přijatými k jeho provedení. Z povinnosti třídit odpad mohou kraje nebo obecní úřady obcí s rozšířenou působností udělit výjimku formou souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů, zejména pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné.

I na úseku odpadové legislativy najdeme sankce za neplnění povinností zde stanovených. Pokuty za nesprávné nakládání s odpadem, tedy i jeho netřídění, se pohybují v řádech 20 000 Kč až 1 000 000 Kč u fyzických osob a 300 tisíc korun až 50 milionů korun v případě osob právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. (Mgr. Iva Pikalová právnička, Ambruz & Dark Deloitte Legal)

Do nádob na směsný odpad NEPATŘÍ: PAPÍR, SKLO, PLASTY, KARTONY OD NÁPOJŮ. Do nádob na směsný odpad nebo do prostoru kolem také NEPATŘÍ: OBJEMNÝ odpad – starý nábytek, kusy koberců, stavební materiál apod. Objemný odpad odevzdejte ve sběrném dvoře (pro občany Prahy je odevzdání ZDARMA) nebo využijte velkoobjemové kontejnery přistavované MČ Praha 18 (jejich harmonogram naleznete na www.letnany.cz).  

Žlutý kontejner na plasty

ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

Modrý kontejner na papír

ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice

Zelený kontejner na sklo

ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.

NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový karton

ANO
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

NE
Nepatří sem „měkké” sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

Kontejner označený šedou nálepkou na kovy

ANO

Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady. Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.

NE
Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, které převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.

————————————————-

Bioodpad:

Hnědá, případně tmavě zelená nádoba s nápisem BIOODPAD. Bioodpad je zkrácený název pro biologicky rozložitelný odpad. Bioodpadem, respektive biologicky rozložitelným odpadem, se dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v § 33a rozumí takový odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. V případě, že bude v nádobě pro BIO odpad, komunální odpad, nemůže dojít ke svozu!

Vysloužilá elektrozařízení a baterie:

Staré a nefunkční elektrické spotřebiče podléhají tzv. „zpětnému odběru”, který zajišťují specializované firmy. Místa, kde můžete zdarma odkládat takové vysloužilé výrobky, jsou označována jako „Místa zpětného odběru”. Nejčastěji jsou zřízená ve sběrných dvorech, nebo v prodejnách elektro. Více informací se dozvíte na následujících odkazech:
Elektroodpady: www.asekol.cz, www.elektrowin.cz
Osvětlovací zařízení: www.ekolamp.cz
Baterie: www.ecobat.cz

Nebezpečný odpad:

Tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Jedná se např. o: Barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie. Nebezpečné odpady můžete odkládat do sběrného dvora, nebo využít mobilního sběru, pokud je obcí organizován. Když si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu, vždy by měla být na jeho obalu informace, jak s daným obsahem naložit. Staré léky můžete vrátit do jakékoliv lékárny.

 

Více informací na: www.jaktridit.cz, www.ekokom.cz/

————————————————-
Dle zákona č.185/2001 Sb. a souvisejících zákonů a vyhlášek je povinnost odpad třídit a jednotlivé složky, tj. papír, sklo a plasty ukládat do určených kontejnerů.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář