Informace pro nové vlastníky jednotek

Dovolujeme si upozornit, že každý vlastník je povinen veškeré změny (prodej, koupě, převod, podnájem, změnu příjmení, kontaktních údajů aj.) oznámit výboru SVJ. Informace jsou určeny pouze pro vnitřní potřebu orgánů SVJ a účetnictví. Nebudou sdělovány dalším osobám bez předchozího souhlasu vlastníka. Vyžádání údajů je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (GDPR).

SVJ a nové ohlašovací povinnosti vlastníka jednotky dle § 1177 NOZ, § 1185 NOZ:

  1. Vlastník musí oznámit nabytí jednotky – vlastník oznámí ostatním vlastníkům jednotek prostřednictvím SVJ, že nabyl jednotku, a to do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl/mohl dozvědět, že se stal vlastníkem. V oznámení uvede také svou adresu (§ 1177 NOZ).
  2. Vlastník musí oznámit počet osob, které mají v bytě domácnost – vlastník oznámí ostatním vlastníkům jednotek prostřednictvím SVJ počet osob, které budou mít v bytě domácnost. Vlastník oznámí bez zbytečného odkladu také veškeré změny (§ 1177 NOZ).
  3. Vlastník musí oznámit přenechání jednotky do užívání jiné osobě – pokud vlastník neužívá byt osobně, ale byt přenechá do užívání jiné osobě (na základě pronájmu či ubytování apod.), pak toto musí bez zbytečného odkladu oznámit osobě odpovědné za správu domu a pozemku (SVJ). V oznámení uvede také jméno a adresu této osoby (§ 1177 NOZ).

Žádáme nové vlastníky jednotek o nahlášení následujících údajů a dodání těchto dokumentů:

  1. Předávací protokol se stavy všech měřidel v jednotce. Je tedy nutné zajistit odečty teplé i studené vody, dále pak provést odečet tepla na kalorimetru. Kalorimetr je umístěný na chodbě vedle bytové jednotky ve skříňce. Jinak poté nebude možné vyhotovit regulérní vyúčtování služeb.
  2. Data vložení do KN, případně kopii Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí. Tento údaj je obzvláště důležitý, neboť od tohoto data přechází na nového vlastníka veškerá práva a povinnosti spojená s vlastnictvím jednotky a zároveň od tohoto data budou vypočteny měsíční předpisy pravidelných plateb a provedeno roční vyúčtování – Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon), Předpis č. 256/2013 Sb., § 10
  3. Počet bydlících osob a kontaktní údaje na bydlící osoby.
  4. Vyplnit dotazník a kontaktní údaje na webu SVJ. Informace zde: www.svjkadeckove774.cz/faq.

Výše uvedené informace zašlete prosím podepsané poštou či naskenované e-mailem správci Vašeho SVJ, kterým je Austis – real, s.r.o. a dále výboru SVJ. Veškeré kontakty naleznete na webových stránkách SVJ www.svjkadeckove774.cz a ve vchodech u poštovních schránek.

Na základě výše uvedených podkladů Vám správce vystaví výpočtový list s měsíčními předpisy plateb a potřebnými údaji o pravidelných platbách.

Zároveň žádáme všechny majitele o kontrolu nahlášených e-mailů a telefonních čísel, jelikož veškerá korespondence již bude probíhat pouze elektronicky.

Děkujeme za spolupráci a v případě jakýchkoli dotazů týkajících se Vašeho domu, se prosím obracejte na správce Vašeho SVJ, kontaktní údaje naleznete níže.

Správa Vašeho domu:
Austis – real, s.r.o., Provozovna Bulovka
Bulovka 368/19
180 00 Praha 8 – Libeň
e-mail: cablova@austis.cz
tel: 266 312 240

Výbor SVJ:
e-mail: svjkadeckove774@gmail.com
web: www.svjkadeckove774.cz

 

Výbor SVJ

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář