Jak zpestřit sousedské soužití III.

Dům D – 774/10. Vážně tu mezi námi žijí prasata?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní povinnosti – výňatek z Domovního řádu

 1. Uživatel bytu (nebytových prostor) je povinen řádně užívat byt a společné části domu a řádně užívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu a dbát při výkonu svých práv a povinností, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním uživatelům výkon jejich práv.
 2. Uživatel bytu (nebytových prostor) je povinen při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním uživatelům stejný výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z vlastnického vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práva a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s právními předpisy a s dobrými mravy.
 3. Uživatelé jsou povinni užívat byt, nebytový prostor v souladu s dobrými mravy a obecnými pravidly slušného chování, zejména tak, aby neobtěžovali ostatní uživatele nadměrným hlukem (stavební opravy a úpravy, produkce hudby, oslavy a návštěvy, používání nástrojů a zařízení způsobujících nadměrný hluk nebo vibrace), kouřením na balkónech, zápachem, exhalacemi nad míru danou obecnými předpisy a přiměřené konvencím společenského soužití v domě.
 4. Uživatel bytu je povinen po předchozím oznámení SVJ umožnit přístup do bytu, nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu, nebytového prostoru, provedení odečtu teplé a studené vody nebo pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz, opravy apod. společných částí domu, ostatních evidovaných jednotek nebo domu jako celku.
 5. Uživatel, který má v úmyslu provádět stavební a jiné úpravy svého bytu, jejichž rozsah zasahuje do společných instalací či konstrukcí objektu, popř. do staticky nosných konstrukcí objektu předloží SVJ dokumentaci k zamyšleným změnám k posouzení včetně komentáře ostatním uživatelům, a to před podáním žádosti o stavební povolení nebo nahlášení úprav na příslušný stavební úřad a před započetím těchto úprav.
 6. Uživatel nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu odboru, pokud toto povolení není vystaveno nebo nenabylo právní moci rozhodnutí, a to ani na svůj náklad. Oznamovací povinnost o těchto úpravách či změnách vůči SVJ tím není dotčena.
 7. Uživatel je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí, případně další osoby, jimž umožnil vstup do domu. Nestane-li se tak, má SVJ právo, po předchozím upozornění vlastníka, závady a poškození na jeho náklady odstranit.
 8. Uživatel je povinen oznámit SVJ svůj záměr, při kterém by omezil nebo jiným způsobem znemožnil výkon práv ostatních uživatelů v domě, například stěhování, přepravu nebezpečného nebo nadměrného předmětu, přestavbu nebo úpravu jednotky, při které by způsobil hluk, prach apod.
 9. Byty ani společné prostory nesmějí být využívány k obchodním účelům – prodeji zboží a předmětů.
 10. Uživatelé jsou povinni dodržovat obecné předpisy o požární ochraně dané příslušným zákonem[2] a souvisejícími předpisy.
 11. Uživatel nesmí rušit jiné uživatele, zejména hlukem, zápachem, exhalacemi nad míru danou obecnými předpisy a přiměřené konvencím společenského soužití uživatelů domu.
 12. Uživatel je povinen zajistit uzavírání vstupů do objektu, ať již dveří do jednotlivých vchodů domu nebo vrat do garáží, po každém průchodu či průjezdu se přesvědčit, že se dveře či vrata zavřely. Vstupní dveře do domu je třeba používat s maximální opatrností, je přísně zakázáno otevírat dveře jiným než běžným způsobem (pomocí kliky). V případě stěhování, průchodu s předměty nadměrných velikostí a podobných aktivitách je uživatel povinen zajistit si při průchodu dveří asistenci další osoby za účelem ochrany dveřního systému a zajištění bezpečnosti.
 13. Uživatelé jsou povinni hlásit SVJ ztráty mechanických nebo elektronických prostředků ke vstupu do objektu (klíče, čipy).

 

 

Výbor SVJ

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář