Harmonogram pořizování ÚP hl.m.Prahy

Dopracování návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) – 13 měsíců

1 měsíc Shrnutí všech připomínek k rozpracovanému návrhu | projektant, pořizovatel
4 měsíce Dopracování návrhu ÚP hl.m.Prahy | projektant, pořizovatel
1 měsíc Předání dokumentace návrhu ÚP hl.m.Prahy (Metropolitníhoplánu) – 2 paré pořizovateli | projektant
2 měsíce Kontrola návrhu ÚP | pořizovatel
29. 9. 2017 Předání ucelené dokumentace návrhu ÚP hl.m.Prahy (Metropolitníhoplánu), upraveného po kontrole pořizovatele ve stavu, umožňujícímzpracování aktualizace VVURÚ | projektant
3 měsíce Zpracování aktualizace VVURU/SEA | projektant
1 měsíc Zapracování výsledků SEA do návrhu ÚP | projektant
1 měsíc Závěrečná kontrola dokumentace před vystavením | pořizovatel
Společné jednání cca 30 měsíců
5 měsíců Společné jednání o návrhu Územního plánu hl. m. Prahy(Metropolitního plánu) a VVURÚ | pořizovatel
16 měsíců Zápis vyjádření a zpracování návrhu vyhodnocení společného jednánío návrhu ÚP a projednání návrhu VVÚRÚ(vázáno na počet a rozsah doručených vyjádření) | pořizovatel
2 měsíce Stanovisko OCP MHMP k VVURÚ (SEA) a stanovisko MMR(na základě předaných vyjádření a výsledků konzultací) | pořizovatel
2 měsíce

Seznámení určeného zastupitele s návrhy vyhodnocení společnéhojednání o návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a VVURÚ,řešení rozporů | pořizovatel

Projednání rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ na mimořádnýchjednáních ve VÚRMu a ZHMP(za předpok ladu platnosti tohoto ustanovení v novele Statutu hl. m. Prahy)

5 měsíců Zapracování rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ dovyhodnocení společného jednání | pořizovatel
Úprava návrhu dokumentace po společném jednání, včetně kontroly upraveného návrhu pořizovatelem | projektant, pořizovatel
Veřejné projednání cca 25 měsíců
3 měsíce Zahájení řízení o vydání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitníhoplánu) | pořizovatel
17 měsíců

Zápis vyjádření a zpracování návrhu vyhodnocení veřejnéhoprojednání návrhu ÚP (vázáno na počet a rozsah doručených vyjádření) | pořizovatel

Seznámení určeného zastupitele s návrhy vyhodnocení a rozhodnutí(vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP hl. m. Prahy, rozhodnutí o námitkách, rozhodnutí o zásadních připomínkách) | pořizovatel

1 měsíc Stanoviska dotčených orgánů a MMR k návrhům vyhodnoceníveřejného projednání | pořizovatel
2 měsíce Projednání rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ na mimořádnýchjednáních ve VÚRMu a ZHMP
2 měsíce

Zapracování rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ dovyhodnocení veřejného projednání | pořizovatel

Úprava návrhu dokumentace po veřejném projednání (čistopis), včetně kontroly upraveného návrhu pořizovatelem | projektant, pořizovatel

Projednání v samosprávných orgánech, vydání v ZHMP cca 3 měsíce
1 měsíc Přezkum návrhu ÚP pořizovatelem, příprava návrhu na vydání v ZHMP(v součinnosti s určeným zastupitelem a předkladatelem tisku) | pořizovatel
2 měsíce

Předložení návrhu na vydání Územního plánu hl. m. Prahy(Metropolitního plánu) samosprávným orgánům hl. m. Prahy (VURM,RHMP) projednání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy a vydání ÚP hl. m.Prahy (Metropolitního plánu)

Nabytí účinnosti opatřením obecné povahy, kterým se nový ÚP hl. m.Prahy vydává | pořizovatel

Předání platného ÚP hl. m. Prahy stavebním úřadům a MMR | pořizovatel

Zveřejnění platného ÚP hl. m. Prahy, archivace procesu pořizování cca 1 měsíc
1 měsíc Archivace dokumentace pořízení ÚP hl. m. Prahy, doplněníregistračního listu, informace o zveřejnění způsobem umožňujícímdálkový přístup, sdělení dotčeným orgánům (+ MMR) o zveřejněníplatného ÚP hl. m . Prahy. | pořizovatel

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář