Hlasování Per Rollam – výsledky

Vážení spoluvlastníci,

výsledky hlasování jsou, pro registrované uživatele, ke stažení zde:

Per Rollam - výsledky (staženo 48× )

Výbor SVJ


Vážení spoluvlastníci,

vzhledem k tomu, že na shromáždění SVJ konaném dne 25. 10. 2017 nebylo z časových důvodů možné projednat všechny body navrženého programu, dovolte, abychom Vás informovali o nezbytnosti projednat zbývající body formou per rollam, tj. mimo zasedání, písemně formou korespondenčního hlasování od Vás všech.

V následujících dnech Vám proto budou rozeslány všechny potřebné podklady e-mailem, případně budou k dispozici ke stažení na www.svjkadeckove774.cz, k následujícím bodům:

 • Pořízení GSM bran do výtahů (investice na rok 2018)
 • Zmocnění výboru k řešení otázky správy nemovitosti
 • Reklamace/závady – závady v koupelnách
 • Umisťování klimatizací

Podklady jsou dostupné v sekci Dokumenty – Shromáždění.

Výbor SVJ


Vážení spoluvlastníci,

vzhledem k tomu, že na shromáždění SVJ konaném dne 25. 10. 2017 nebylo z časových důvodů možné projednat všechny body navrženého programu, dovolte, abychom Vás informovali o nezbytnosti projednat zbývající body formou per rollam, tj. mimo zasedání, písemně formou korespondenčního hlasování od Vás všech. Dle občanského zákoníku (tato úprava je obsažena v § 1210 a následujících) i našich stanov (čl. 9 odst. 18 až 21), je tento proces upraven následovně:

 • Členové SVJ mohou přijímat usnesení i mimo jednání shromáždění (per rollam), zejména v případě, kdy svolané shromáždění není způsobilé usnášet se. Vzhledem k tomu, že ve stanovách máme obecné zmocnění s uvedením příkladu, kdy je toto hlasování zejména možné (konkrétně nebylo-li shromáždění usnášeníschopné) lze dovodit, že hlasování per rollam je dle stanov umožněno také v jiných případech, nejenom tedy nebylo-li shromáždění usnášeníschopné. Aktuálně se tedy jedná o případ, který nesnese odkladu a kdy nebylo možné body projednat na shromáždění z technických důvodů (prostory konání shromáždění se ve 20:00 hod uzamykají).
 • Návrh usnesení může vlastníkům předložit osoby, které jsou oprávněny shromáždění svolat, či jejich zástupci. Členům SVJ musí být k hlasování poskytnuta lhůta nejméně 15 dnů, ve které mají učinit své písemné vyjádření. Nevyjádří-li se vlastník ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem usnesení nesouhlasí. Orgán či osoba, která předložila návrh usnesení, pak oznámí výsledky hlasování jednotlivým členům SVJ.
 • Pro přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většina všech podílů vlastníků a pro jeho sdělení všem členům SVJ platí obdobně podmínky pro přijetí usnesení během shromáždění.
 • Rozhodnutí členů přijaté hlasováním per rollam má stejnou závaznost a platnost jako usnesení přijaté shromážděním. Písemnosti o hlasování per rollam a oznámení jeho výsledku mají platnost zápisu z jednání shromáždění.
 • Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Neurčí-li stanovy delší lhůtu, platí, že lhůta činí patnáct dní.
 • K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.
 • Výbor SVJ oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení.

V následujících dnech Vám proto budou rozeslány všechny potřebné podklady k následujícím bodům:

 1. Pořízení GSM bran do výtahů (investice na rok 2018)
 2. Zmocnění výboru k řešení otázky správy nemovitosti
 3. Reklamace/závady – závady v koupelnách
 4. Umisťování klimatizací

Prosíme o Vaše vyjádření ke každému návrhu usnesení, uvedení data a podpisu a vhození takto vyplněných dokumentů do schránky SVJ v domě D, zaslání e-mailem (naskenované s podpisem) nebo zaslání poštou a to nejpozději do uvedeného do data.

U SJM podepíší oba manželé, případně připojí plnou moc. U ostatní podílů též podepíší všichni spoluvlastníci nebo připojí plnou moc.

Výbor SVJ

Per rollam (lat., česky „oběžníkem“) označuje způsob rozhodování statutárního či jiného orgánu právnické osoby, které neprobíhá jako obvykle na shromáždění jeho členů, ale korespondenčně nebo prostřednictvím technických prostředků. České právo takovou možnost výslovně upravuje v případě valných hromad obchodních společností, členských schůzí družstev a u shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek, není ale vyloučena i u dalších právnických osob (§ 158 odst. 2 OZ). Zdroj: Wikipedia.

Mohlo by se vám líbit...

Počet komentářů: 8

 1. Enrico@studio54.cz napsal:

  Zdravíme,
  chtěli by jsme reagovat na situaci kolem bodu 2. Změna správcovské firmy není jen tak a jsme názoru, že by o tom měla proběhnout diskuze na další schůzi, kde by jsme se k tomu mohli vyjádřit všichni. Zařadit tento bod mezi hlasování o opravách v koupelnách a výtazích a umisťováním klimatizací nám přijde trochu jako neadekvátní důležitosti tohoto bodu. Myslím že vypovězení smlouvy o správě domu a pozemku je velice závažná věc a každý kdo to někdy absolvoval (my ano) tak nám dá za pravdu, že to není jen tak. Máme zkušenosti z jiných objektů a problémy se řeší všude, jsme všichni jen lidé a děláme chyby, které můžou a budou dělat i ostatní firmy i my jako společenství. Naše osobní zkušenosti s Jiviš s.r.o. v Letňanech jsou kladné, řešili jsme tři reklamace na dvou bytech, vytopil nás soused o víkendu a vždy to s námi řešila fa Jiviš a její zástupce i nad rámec běžný u jiných správců. Nestalo se nám, že by nám někdo nezvedal telefon a určený zástupce nereagoval. A to se u jiných správců jinde stává dost často. V pořádku je mapování a zjišťování situace, jestli je na trhu levnější a spolehlivější správce, ale dát schválení na výměnu takto přes hlasování, schované mezi body s opravami, nám přijde, že by né každý mohl pochopit vážnost této situace. Nikde není dáno, že jiná firma bude spolehlivější a nestane se žádný problém typu ztráty klíče při předávání ze schránky do schránky. To je náš názor a myslíme si že to je na otevřenou diskuzi na schůzi. Děkujeme za pozornost M.Boháček a P.H.

  • LDM napsal:

   Vždyť ten bod nebyl nijak schovaný, ale vycházel z programu shromáždění SVJ z 25.10. Jistě by se diskuse rozvinula, dkyby zbyl čas na projednání, bohužel ve 20h se musela jídelna opustit. Nicméně spíš by mě zajímalo, kdy s Vámi Vaši soukromou reklamaci řešil někdo z Jiviš. Co já mám zkušenost, tak ani na jednoduchý dotaz nikdy nedostanu jasnou odpověď, což je buď známka nekompetentnosti (nerozumí věci) nebo arogance (odmítají mi poskytnout informace, na které mám právo). Já sosobně mám s Jiviš bohužel zkušenost z jiné nemovitosti a už tam sjem si udělala jasný obrázek, proto pro mě bylo zděšením zjištění, že CG svěřil správu právě jim. Asi každému je jasné, že vypovězení nebude jednoduchá záležitost, ale přece to není důvod, proč setrbvávat ve spolupráci s někým, kdo není spolehlivý a výbor s ním má potíže? Také existují i určité komunikační hranice, přes které se prostě nechodí a tou je pro mě i vyjádření Jiviš ke ztrátě gen. klíče, které si v podstatě nezadá s vydíráním. Možná by bylo vhod, aby se výbor vyjádřil k ostatním problémům s touto firmou třeba na neformálním setkání, když to z textu v materiálu k hlasování není některým jasné.

  • Výbor SVJ napsal:

   Vážená paní Hniličková, vážený pane Boháčku,
   předně nám dovolte poděkovat za Vaše vyjádření. K jeho obsahu bychom však rádi uvedli několik skutečností. Současné per rollam hlasování je třeba vnímat jako pokračování shromáždění SVJ, které proběhlo dne 25.10.2017. Na tomto shromáždění nebyly projednány veškeré v pozvánce uvedené body, které byly na jeho program zařazeny a které považoval výbor za nezbytné s dalšími členy SVJ diskutovat. Z uvedeného důvodu a v návaznosti na jednoznačné avizování tohoto postupu, tedy, že neprojednané body budou připraveny na prohlasování per rollam, bylo využito této zákonné možnosti, jež není v našem případě vyloučena ani stanovami SVJ a předmětné neprojednané body byly spolu s hlasovacími lístky a dalšími informacemi zpracovány pro hlasování per rollam a předloženy všem členům SVJ. Nejedná  se tak snad o záměr některé z bodů nediskutovat, ale důsledek vzniklé situace, která je ovšem současně v případě správcovské firmy akcentována dalšími souvisejícími skutečnostmi. Za ty lze primárně považovat zvýšenou chybovost v činnostech správce (účetní otázky, reklamační řízení, sledování dluhů atd.), snahu správce, i přes tyto zjevné negativní skutečnosti, změnit sazbu za poskytované činnosti jejím navýšením (to považujeme v tomto okamžiku za nepřijatelné) a  v neposlední řadě rovněž diskutovanou otázku nevrácení/ztráty generálního klíče. Předložený bod je primárně směřován k možnosti takový postup zvolit a nikoli a priori k tomu, že bude okamžitě příkazní smlouva vypovězena. Výbor v tuto chvíli nemá možnost jakkoli reagovat ani vyjednávat, nemá příslušné zmocnění od SVJ a v tomto ohledu je třeba upozornit, že současný stav může pro případ nejen dalších pochybení ze strany správce, ale především pro případ přetrvávání těchto negativních zkušeností v činnosti správce, hrozit podstatným zhoršením celkového stavu správy nemovitosti, čemuž chtěl výbor předejít.
   Zároveň nám dovolte stručně zareagovat na Vaši jistě pozitivní zkušenost a ochotu společnosti Jiviš řešit uvedené vady a havarijní situace ve Vašem bytě i mimo pracovní dobu. Na základě naší komunikace (výbor SVJ) ve věci správy celé nemovitosti bylo ze strany společnosti Jiviš opakovaně deklarováno, a v průběhu předchozího roku i její činností potvrzeno, že mimo pracovní dobu je technik domu k nezastižení, resp. dle jeho přímého vyjádření ani telefon nezvedá. Jistě je dobré mít Vámi popsanou pozitivní zkušenost, nicméně s ohledem na chod celého domu si dovolíme vyjádřit pochybnost nad tím, zda lze očekávat obdobný přístup ve všech identických případech a vždy.
   Pro případnou další diskusi nad otázkou potenciální změny správce, stejně jako i nad dalšími body, jsme Vám k dispozici  a vítáme, že se svým vyjádřením zapojujete do diskuse nad správou našeho společného domu, která není dle našeho názoru  a i odrazu zájmu na hlasování a účasti na shromážděních či neformálních setkáních taková, jakou bychom považovali za nezbytnou.
   Váš výbor SVJ

   • Enrico@studio54.cz napsal:

    Děkujeme za obsáhlou odpověď, budeme rádi informováni v této věci. Byli jsme vždy na všech schůzích a myslíme že toto je vhodné téma na další i neformální, které se budeme rádi účastnit. Víme z vlastních zkušeností, že vypovědět správce je jednoduché, ale i další může být ještě složitější. Proto jen poukazujeme na možné komplikace a že né vše se může jevit jako jasná a změnou správce jednoduše vyřešitelná věc.
    Jde nám všem o to, aby se nám všem v našich bytech a ateliérech bydlelo dobře a samozřejmě za co nejmenší náklady. I my jsme hlasovali např. pro výtahy, i když jsme v přízemí a nikdy jsme výtahem nejezdili a nebudeme. Ale snažíme se aby se všem bydlelo v domě dobře a víme že to je i záměr námi zvoleného výboru. Ale názory ostatních, ať už kladné, nebo ne, můžou pomoci v pohledu na nynější správcovskou firmu, nebo i na potencionální další. Proto děkujeme za probírání našeho příspěvku a přejeme hezký večer a těšíme se na pozvání na další neformální schůzku. Boháček M a H.P.

 2. lukashavluj napsal:

  Dobrý den,

  chtěl bych poprosit paní Dagmar S.,která v dokumentu,který jsem nalezl v poštovní schránce neuvedla kontakt, aby mně kontaktovala na 721 959 862.
  Děkuji
  L. Havlůj

 3. jirinadunkova napsal:

  Dobrý den,
  děkuji Vám za informace o hlasování a taktéž veškeré dokumenty.
  Mám k nim jeden dotaz. Bylo by možné, aby u návrhu usnesení k bodu 2. byla taktéž přidána skutečnost, že výbor SVJ má povinnost o veškerých změnách neprodleně (elektronicky) informovat všechny členy/vlastníky SVJ a to nejdéle do určité pevně stanové lhůty (v rámci např. 14 dní od přijetí/rozhodnutí změny, vyhlášení výběrového řízení apod.)?
  Bohužel jsem si na našem webu/v emailech zatím nevšimla žádných informací stran toho, jaké konkrétní jsou se společností Jiviš problémy (čímž naprosto nezpochybňují, že jsou) a jsem si jistá, že toto jsou právě klíčové informace, které by měli mít možnost všichni členové/vlastníci transparentně nahlédnout, pokud o to budou mít zájem.
  Děkuji a přeji příjemný den,
  JD.

  • Výbor SVJ napsal:

   Dobrý večer,
   hlasování Per Rollam nelze doplňovat (na rozdíl od klasického shromáždění). Nicméně oznámení změny nebo výběrového řízení považujeme za samozřejmé. Problémy se správní firmou byly nastíněny ve Zprávě o činnosti a tento bod měl být probírán i na proběhlém shromáždění. Jelikož jednotlivé činnosti kontrolujeme, k vlastníkům jednotek se tak problémy nedostanou, jelikož jsou včas zachyceny. Vždy se snažíme problémy předem řešit a hledat řešení, než je publikujeme. To samé proběhlo se správní firmou. Firma byla na nedostatky upozorněna a následovala schůzka s majitelem společnosti Jiviš, kde bylo dohodnuto zlepšení a ustanovena “zkušební doba”. Vše mělo být prezentováno na shromáždění.

   Jan Vavroušek

 4. phujer napsal:

  Dobrý den .
  Bydlím v domě D . Dnes jsem viděl ,jak z domu přes ulici z garáže vyjelo auto,zastavilo a pán vyhodil odpad do našeho kontejneru .
  Když jsem ho upozornil ,že to je náš kontejner řekl, že si popelnice platí a je jedno do které to hodí.

Napsat komentář